Psalms 98:1-3

DSV_Strongs(i)
  1 H4210 Een psalm H7891 [H8798] . Zingt H3068 den HEERE H2319 een nieuw H7892 lied H6381 [H8737] ; want Hij heeft wonderen H6213 [H8804] gedaan H3225 ; Zijn rechterhand H2220 , en de arm H6944 Zijner heiligheid H3467 [H8689] , heeft Hem heil gegeven.
  2 H3068 De HEERE H3444 heeft Zijn heil H3045 [H8689] bekend gemaakt H6666 ; Hij heeft Zijn gerechtigheid H1540 [H8765] geopenbaard H5869 voor de ogen H1471 der heidenen.
  3 H2142 [H8804] Hij is gedachtig geweest H2617 Zijner goedertierenheid H530 , en Zijner waarheid H1004 aan het huis H3478 Israels H657 ; en al de einden H776 der aarde H7200 [H8804] hebben gezien H3444 het heil H430 onzes Gods.