Nehemiah 12

HOT(i) 1 ואלה הכהנים והלוים אשׁר עלו עם זרבבל בן שׁאלתיאל וישׁוע שׂריה ירמיה עזרא׃ 2 אמריה מלוך חטושׁ׃ 3 שׁכניה רחם מרמת׃ 4 עדוא גנתוי אביה׃ 5 מימין מעדיה בלגה׃ 6 שׁמעיה ויויריב ידעיה׃ 7 סלו עמוק חלקיה ידעיה אלה ראשׁי הכהנים ואחיהם בימי ישׁוע׃ 8 והלוים ישׁוע בנוי קדמיאל שׁרביה יהודה מתניה על הידות הוא ואחיו׃ 9 ובקבקיה וענו אחיהם לנגדם למשׁמרות׃ 10 וישׁוע הוליד את יויקים ויויקים הוליד את אלישׁיב ואלישׁיב את יוידע׃ 11 ויוידע הוליד את יונתן ויונתן הוליד את ידוע׃ 12 ובימי יויקים היו כהנים ראשׁי האבות לשׂריה מריה לירמיה חנניה׃ 13 לעזרא משׁלם לאמריה יהוחנן׃ 14 למלוכי יונתן לשׁבניה יוסף׃ 15 לחרם עדנא למריות חלקי׃ 16 לעדיא זכריה לגנתון משׁלם׃ 17 לאביה זכרי למנימין למועדיה פלטי׃ 18 לבלגה שׁמוע לשׁמעיה יהונתן׃ 19 וליויריב מתני לידעיה עזי׃ 20 לסלי קלי לעמוק עבר׃ 21 לחלקיה חשׁביה לידעיה נתנאל׃ 22 הלוים בימי אלישׁיב יוידע ויוחנן וידוע כתובים ראשׁי אבות והכהנים על מלכות דריושׁ הפרסי׃ 23 בני לוי ראשׁי האבות כתובים על ספר דברי הימים ועד ימי יוחנן בן אלישׁיב׃ 24 וראשׁי הלוים חשׁביה שׁרביה וישׁוע בן קדמיאל ואחיהם לנגדם להלל להודות במצות דויד אישׁ האלהים משׁמר לעמת משׁמר׃ 25 מתניה ובקבקיה עבדיה משׁלם טלמון עקוב שׁמרים שׁוערים משׁמר באספי השׁערים׃ 26 אלה בימי יויקים בן ישׁוע בן יוצדק ובימי נחמיה הפחה ועזרא הכהן הסופר׃ 27 ובחנכת חומת ירושׁלם בקשׁו את הלוים מכל מקומתם להביאם לירושׁלם לעשׂת חנכה ושׂמחה ובתודות ובשׁיר מצלתים נבלים ובכנרות׃ 28 ויאספו בני המשׁררים ומן הככר סביבות ירושׁלם ומן חצרי נטפתי׃ 29 ומבית הגלגל ומשׂדות גבע ועזמות כי חצרים בנו להם המשׁררים סביבות ירושׁלם׃ 30 ויטהרו הכהנים והלוים ויטהרו את העם ואת השׁערים ואת החומה׃ 31 ואעלה את שׂרי יהודה מעל לחומה ואעמידה שׁתי תודת גדולת ותהלכת לימין מעל לחומה לשׁער האשׁפת׃ 32 וילך אחריהם הושׁעיה וחצי שׂרי יהודה׃ 33 ועזריה עזרא ומשׁלם׃ 34 יהודה ובנימן ושׁמעיה וירמיה׃ 35 ומבני הכהנים בחצצרות זכריה בן יונתן בן שׁמעיה בן מתניה בן מיכיה בן זכור בן אסף׃ 36 ואחיו שׁמעיה ועזראל מללי גללי מעי נתנאל ויהודה חנני בכלי שׁיר דויד אישׁ האלהים ועזרא הסופר לפניהם׃ 37 ועל שׁער העין ונגדם עלו על מעלות עיר דויד במעלה לחומה מעל לבית דויד ועד שׁער המים מזרח׃ 38 והתודה השׁנית ההולכת למואל ואני אחריה וחצי העם מעל להחומה מעל למגדל התנורים ועד החומה הרחבה׃ 39 ומעל לשׁער אפרים ועל שׁער הישׁנה ועל שׁער הדגים ומגדל חננאל ומגדל המאה ועד שׁער הצאן ועמדו בשׁער המטרה׃ 40 ותעמדנה שׁתי התודת בבית האלהים ואני וחצי הסגנים עמי׃ 41 והכהנים אליקים מעשׂיה מנימין מיכיה אליועיני זכריה חנניה בחצצרות׃ 42 ומעשׂיה ושׁמעיה ואלעזר ועזי ויהוחנן ומלכיה ועילם ועזר וישׁמיעו המשׁררים ויזרחיה הפקיד׃ 43 ויזבחו ביום ההוא זבחים גדולים וישׂמחו כי האלהים שׂמחם שׂמחה גדולה וגם הנשׁים והילדים שׂמחו ותשׁמע שׂמחת ירושׁלם מרחוק׃ 44 ויפקדו ביום ההוא אנשׁים על הנשׁכות לאוצרות לתרומות לראשׁית ולמעשׂרות לכנוס בהם לשׂדי הערים מנאות התורה לכהנים וללוים כי שׂמחת יהודה על הכהנים ועל הלוים העמדים׃ 45 וישׁמרו משׁמרת אלהיהם ומשׁמרת הטהרה והמשׁררים והשׁערים כמצות דויד שׁלמה בנו׃ 46 כי בימי דויד ואסף מקדם ראשׁ המשׁררים ושׁיר תהלה והדות לאלהים׃ 47 וכל ישׂראל בימי זרבבל ובימי נחמיה נתנים מניות המשׁררים והשׁערים דבר יום ביומו ומקדשׁים ללוים והלוים מקדשׁים לבני אהרן׃