Haggai 1:1

HOT(i) 1 בשׁנת שׁתים לדריושׁ המלך בחדשׁ השׁשׁי ביום אחד לחדשׁ היה דבר יהוה ביד חגי הנביא אל זרבבל בן שׁאלתיאל פחת יהודה ואל יהושׁע בן יהוצדק הכהן הגדול לאמר׃