Nehemiah 12:34

HOT(i) 34 יהודה ובנימן ושׁמעיה וירמיה׃