Joshua 11

HOT(i) 1 ויהי כשׁמע יבין מלך חצור וישׁלח אל יובב מלך מדון ואל מלך שׁמרון ואל מלך אכשׁף׃ 2 ואל המלכים אשׁר מצפון בהר ובערבה נגב כנרות ובשׁפלה ובנפות דור מים׃ 3 הכנעני ממזרח ומים והאמרי והחתי והפרזי והיבוסי בהר והחוי תחת חרמון בארץ המצפה׃ 4 ויצאו הם וכל מחניהם עמם עם רב כחול אשׁר על שׂפת הים לרב וסוס ורכב רב מאד׃ 5 ויועדו כל המלכים האלה ויבאו ויחנו יחדו אל מי מרום להלחם עם ישׂראל׃ 6 ויאמר יהוה אל יהושׁע אל תירא מפניהם כי מחר כעת הזאת אנכי נתן את כלם חללים לפני ישׂראל את סוסיהם תעקר ואת מרכבתיהם תשׂרף באשׁ׃ 7 ויבא יהושׁע וכל עם המלחמה עמו עליהם על מי מרום פתאם ויפלו׃ 8 ויתנם יהוה ביד ישׂראל ויכום וירדפום עד צידון רבה ועד משׂרפות מים ועד בקעת מצפה מזרחה ויכם עד בלתי השׁאיר להם שׂריד׃ 9 ויעשׂ להם יהושׁע כאשׁר אמר לו יהוה את סוסיהם עקר ואת מרכבתיהם שׂרף באשׁ׃ 10 וישׁב יהושׁע בעת ההיא וילכד את חצור ואת מלכה הכה בחרב כי חצור לפנים היא ראשׁ כל הממלכות האלה׃ 11 ויכו את כל הנפשׁ אשׁר בה לפי חרב החרם לא נותר כל נשׁמה ואת חצור שׂרף באשׁ׃ 12 ואת כל ערי המלכים האלה ואת כל מלכיהם לכד יהושׁע ויכם לפי חרב החרים אותם כאשׁר צוה משׁה עבד יהוה׃ 13 רק כל הערים העמדות על תלם לא שׂרפם ישׂראל זולתי את חצור לבדה שׂרף יהושׁע׃ 14 וכל שׁלל הערים האלה והבהמה בזזו להם בני ישׂראל רק את כל האדם הכו לפי חרב עד השׁמדם אותם לא השׁאירו כל נשׁמה׃ 15 כאשׁר צוה יהוה את משׁה עבדו כן צוה משׁה את יהושׁע וכן עשׂה יהושׁע לא הסיר דבר מכל אשׁר צוה יהוה את משׁה׃ 16 ויקח יהושׁע את כל הארץ הזאת ההר ואת כל הנגב ואת כל ארץ הגשׁן ואת השׁפלה ואת הערבה ואת הר ישׂראל ושׁפלתה׃ 17 מן ההר החלק העולה שׂעיר ועד בעל גד בבקעת הלבנון תחת הר חרמון ואת כל מלכיהם לכד ויכם וימיתם׃ 18 ימים רבים עשׂה יהושׁע את כל המלכים האלה מלחמה׃ 19 לא היתה עיר אשׁר השׁלימה אל בני ישׂראל בלתי החוי ישׁבי גבעון את הכל לקחו במלחמה׃ 20 כי מאת יהוה היתה לחזק את לבם לקראת המלחמה את ישׂראל למען החרימם לבלתי היות להם תחנה כי למען השׁמידם כאשׁר צוה יהוה את משׁה׃ 21 ויבא יהושׁע בעת ההיא ויכרת את הענקים מן ההר מן חברון מן דבר מן ענב ומכל הר יהודה ומכל הר ישׂראל עם עריהם החרימם יהושׁע׃ 22 לא נותר ענקים בארץ בני ישׂראל רק בעזה בגת ובאשׁדוד נשׁארו׃ 23 ויקח יהושׁע את כל הארץ ככל אשׁר דבר יהוה אל משׁה ויתנה יהושׁע לנחלה לישׂראל כמחלקתם לשׁבטיהם והארץ שׁקטה ממלחמה׃