Joshua 10

HOT(i) 1 ויהי כשׁמע אדני צדק מלך ירושׁלם כי לכד יהושׁע את העי ויחרימה כאשׁר עשׂה ליריחו ולמלכה כן עשׂה לעי ולמלכה וכי השׁלימו ישׁבי גבעון את ישׂראל ויהיו בקרבם׃ 2 וייראו מאד כי עיר גדולה גבעון כאחת ערי הממלכה וכי היא גדולה מן העי וכל אנשׁיה גברים׃ 3 וישׁלח אדני צדק מלך ירושׁלם אל הוהם מלך חברון ואל פראם מלך ירמות ואל יפיע מלך לכישׁ ואל דביר מלך עגלון לאמר׃ 4 עלו אלי ועזרני ונכה את גבעון כי השׁלימה את יהושׁע ואת בני ישׂראל׃ 5 ויאספו ויעלו חמשׁת מלכי האמרי מלך ירושׁלם מלך חברון מלך ירמות מלך לכישׁ מלך עגלון הם וכל מחניהם ויחנו על גבעון וילחמו עליה׃ 6 וישׁלחו אנשׁי גבעון אל יהושׁע אל המחנה הגלגלה לאמר אל תרף ידיך מעבדיך עלה אלינו מהרה והושׁיעה לנו ועזרנו כי נקבצו אלינו כל מלכי האמרי ישׁבי ההר׃ 7 ויעל יהושׁע מן הגלגל הוא וכל עם המלחמה עמו וכל גבורי החיל׃ 8 ויאמר יהוה אל יהושׁע אל תירא מהם כי בידך נתתים לא יעמד אישׁ מהם בפניך׃ 9 ויבא אליהם יהושׁע פתאם כל הלילה עלה מן הגלגל׃ 10 ויהמם יהוה לפני ישׂראל ויכם מכה גדולה בגבעון וירדפם דרך מעלה בית חורן ויכם עד עזקה ועד מקדה׃ 11 ויהי בנסם מפני ישׂראל הם במורד בית חורן ויהוה השׁליך עליהם אבנים גדלות מן השׁמים עד עזקה וימתו רבים אשׁר מתו באבני הברד מאשׁר הרגו בני ישׂראל בחרב׃ 12 אז ידבר יהושׁע ליהוה ביום תת יהוה את האמרי לפני בני ישׂראל ויאמר לעיני ישׂראל שׁמשׁ בגבעון דום וירח בעמק אילון׃ 13 וידם השׁמשׁ וירח עמד עד יקם גוי איביו הלא היא כתובה על ספר הישׁר ויעמד השׁמשׁ בחצי השׁמים ולא אץ לבוא כיום תמים׃ 14 ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו לשׁמע יהוה בקול אישׁ כי יהוה נלחם לישׂראל׃ 15 וישׁב יהושׁע וכל ישׂראל עמו אל המחנה הגלגלה׃ 16 וינסו חמשׁת המלכים האלה ויחבאו במערה במקדה׃ 17 ויגד ליהושׁע לאמר נמצאו חמשׁת המלכים נחבאים במערה במקדה׃ 18 ויאמר יהושׁע גלו אבנים גדלות אל פי המערה והפקידו עליה אנשׁים לשׁמרם׃ 19 ואתם אל תעמדו רדפו אחרי איביכם וזנבתם אותם אל תתנום לבוא אל עריהם כי נתנם יהוה אלהיכם בידכם׃ 20 ויהי ככלות יהושׁע ובני ישׂראל להכותם מכה גדולה מאד עד תמם והשׂרידים שׂרדו מהם ויבאו אל ערי המבצר׃ 21 וישׁבו כל העם אל המחנה אל יהושׁע מקדה בשׁלום לא חרץ לבני ישׂראל לאישׁ את לשׁנו׃ 22 ויאמר יהושׁע פתחו את פי המערה והוציאו אלי את חמשׁת המלכים האלה מן המערה׃ 23 ויעשׂו כן ויציאו אליו את חמשׁת המלכים האלה מן המערה את מלך ירושׁלם את מלך חברון את מלך ירמות את מלך לכישׁ את מלך עגלון׃ 24 ויהי כהוציאם את המלכים האלה אל יהושׁע ויקרא יהושׁע אל כל אישׁ ישׂראל ויאמר אל קציני אנשׁי המלחמה ההלכוא אתו קרבו שׂימו את רגליכם על צוארי המלכים האלה ויקרבו וישׂימו את רגליהם על צואריהם׃ 25 ויאמר אליהם יהושׁע אל תיראו ואל תחתו חזקו ואמצו כי ככה יעשׂה יהוה לכל איביכם אשׁר אתם נלחמים אותם׃ 26 ויכם יהושׁע אחרי כן וימיתם ויתלם על חמשׁה עצים ויהיו תלוים על העצים עד הערב׃ 27 ויהי לעת בוא השׁמשׁ צוה יהושׁע וירידום מעל העצים וישׁלכם אל המערה אשׁר נחבאו שׁם וישׂמו אבנים גדלות על פי המערה עד עצם היום הזה׃ 28 ואת מקדה לכד יהושׁע ביום ההוא ויכה לפי חרב ואת מלכה החרם אותם ואת כל הנפשׁ אשׁר בה לא השׁאיר שׂריד ויעשׂ למלך מקדה כאשׁר עשׂה למלך יריחו׃ 29 ויעבר יהושׁע וכל ישׂראל עמו ממקדה לבנה וילחם עם לבנה׃ 30 ויתן יהוה גם אותה ביד ישׂראל ואת מלכה ויכה לפי חרב ואת כל הנפשׁ אשׁר בה לא השׁאיר בה שׂריד ויעשׂ למלכה כאשׁר עשׂה למלך יריחו׃ 31 ויעבר יהושׁע וכל ישׂראל עמו מלבנה לכישׁה ויחן עליה וילחם׃ 32 ויתן יהוה את לכישׁ ביד ישׂראל וילכדה ביום השׁני ויכה לפי חרב ואת כל הנפשׁ אשׁר בה ככל אשׁר עשׂה ללבנה׃ 33 אז עלה הרם מלך גזר לעזר את לכישׁ ויכהו יהושׁע ואת עמו עד בלתי השׁאיר לו שׂריד׃ 34 ויעבר יהושׁע וכל ישׂראל עמו מלכישׁ עגלנה ויחנו עליה וילחמו עליה׃ 35 וילכדוה ביום ההוא ויכוה לפי חרב ואת כל הנפשׁ אשׁר בה ביום ההוא החרים ככל אשׁר עשׂה ללכישׁ׃ 36 ויעל יהושׁע וכל ישׂראל עמו מעגלונה חברונה וילחמו עליה׃ 37 וילכדוה ויכוה לפי חרב ואת מלכה ואת כל עריה ואת כל הנפשׁ אשׁר בה לא השׁאיר שׂריד ככל אשׁר עשׂה לעגלון ויחרם אותה ואת כל הנפשׁ אשׁר׃ 38 וישׁב יהושׁע וכל ישׂראל עמו דברה וילחם עליה׃ 39 וילכדה ואת מלכה ואת כל עריה ויכום לפי חרב ויחרימו את כל נפשׁ אשׁר בה לא השׁאיר שׂריד כאשׁר עשׂה לחברון כן עשׂה לדברה ולמלכה וכאשׁר עשׂה ללבנה ולמלכה׃ 40 ויכה יהושׁע את כל הארץ ההר והנגב והשׁפלה והאשׁדות ואת כל מלכיהם לא השׁאיר שׂריד ואת כל הנשׁמה החרים כאשׁר צוה יהוה אלהי ישׂראל׃ 41 ויכם יהושׁע מקדשׁ ברנע ועד עזה ואת כל ארץ גשׁן ועד גבעון׃ 42 ואת כל המלכים האלה ואת ארצם לכד יהושׁע פעם אחת כי יהוה אלהי ישׂראל נלחם לישׂראל׃ 43 וישׁב יהושׁע וכל ישׂראל עמו אל המחנה הגלגלה׃