Joshua 12

HOT(i) 1 ואלה מלכי הארץ אשׁר הכו בני ישׂראל וירשׁו את ארצם בעבר הירדן מזרחה השׁמשׁ מנחל ארנון עד הר חרמון וכל הערבה מזרחה׃ 2 סיחון מלך האמרי היושׁב בחשׁבון משׁל מערוער אשׁר על שׂפת נחל ארנון ותוך הנחל וחצי הגלעד ועד יבק הנחל גבול בני עמון׃ 3 והערבה עד ים כנרות מזרחה ועד ים הערבה ים המלח מזרחה דרך בית הישׁמות ומתימן תחת אשׁדות הפסגה׃ 4 וגבול עוג מלך הבשׁן מיתר הרפאים היושׁב בעשׁתרות ובאדרעי׃ 5 ומשׁל בהר חרמון ובסלכה ובכל הבשׁן עד גבול הגשׁורי והמעכתי וחצי הגלעד גבול סיחון מלך חשׁבון׃ 6 משׁה עבד יהוה ובני ישׂראל הכום ויתנה משׁה עבד יהוה ירשׁה לראובני ולגדי ולחצי שׁבט המנשׁה׃ 7 ואלה מלכי הארץ אשׁר הכה יהושׁע ובני ישׂראל בעבר הירדן ימה מבעל גד בבקעת הלבנון ועד ההר החלק העלה שׂעירה ויתנה יהושׁע לשׁבטי ישׂראל ירשׁה כמחלקתם׃ 8 בהר ובשׁפלה ובערבה ובאשׁדות ובמדבר ובנגב החתי האמרי והכנעני הפרזי החוי והיבוסי׃ 9 מלך יריחו אחד מלך העי אשׁר מצד בית אל אחד׃ 10 מלך ירושׁלם אחד מלך חברון אחד׃ 11 מלך ירמות אחד מלך לכישׁ אחד׃ 12 מלך עגלון אחד מלך גזר אחד׃ 13 מלך דבר אחד מלך גדר אחד׃ 14 מלך חרמה אחד מלך ערד אחד׃ 15 מלך לבנה אחד מלך עדלם אחד׃ 16 מלך מקדה אחד מלך בית אל אחד׃ 17 מלך תפוח אחד מלך חפר אחד׃ 18 מלך אפק אחד מלך לשׁרון אחד׃ 19 מלך מדון אחד מלך חצור אחד׃ 20 מלך שׁמרון מראון אחד מלך אכשׁף אחד׃ 21 מלך תענך אחד מלך מגדו אחד׃ 22 מלך קדשׁ אחד מלך יקנעם לכרמל אחד׃ 23 מלך דור לנפת דור אחד מלך גוים לגלגל אחד׃ 24 מלך תרצה אחד כל מלכים שׁלשׁים ואחד׃