Joshua 12

BKR(i) 1 Tito pak jsou králové té země, kteréž pobili synové Izraelští, a opanovali zemi jejich, za Jordánem k východu slunce, od potoku Arnon až k hoře Hermon i všecky roviny k východu: 2 Seon, král Amorejský, kterýž bydlil v Ezebon, a panoval od Aroer, kteréž leží při břehu potoka Arnon, a u prostřed potoka toho, a polovici Galád, až do potoka Jabok, kterýž jest na pomezí synů Ammon, 3 A od rovin až k moři Ceneret k východu, a až k moři pouště, jenž jest moře slané k východu, kudyž se jde k Betsimot, a od polední strany ležící pod horou Fazga. 4 Pomezí také Oga, krále Bázan, z ostatků Refaimských, kterýž bydlil v Astarot a v Edrei, 5 A kterýž panoval na hoře Hermon a v Sálecha, i ve vší krajině Bázan až ku pomezí Gessuri a Machati, a nad polovicí Galád, ku pomezí Seona, krále Ezebon. 6 Mojžíš, služebník Hospodinův, a synové Izraelští pobili je; a dal ji Mojžíš služebník Hospodinův k vládařství pokolení Rubenovu, Gádovu a polovici pokolení Manassesova. 7 Tito pak jsou králové země té, kteréž pobil Jozue a synové Izraelští za Jordánem k západu, od Balgad, kteréž jest na poli Libánském, až k hoře lysé, kteráž se táhne až do Seir, a dal ji Jozue pokolením Izraelským k vládařství po dílích jejich, 8 Na horách i na rovinách, i po polích, i v údolích, i na poušti a na poledne, zemi Hetejského, Amorejského, Kananejského, Ferezejského, Hevejského a Jebuzejského: 9 Král Jericha jeden, král Hai, kteréž bylo na straně Bethel, jeden; 10 Král Jeruzalémský jeden, král Hebron jeden; 11 Král Jarmut jeden, král Lachis jeden; 12 Král Eglon jeden, král Gázer jeden; 13 Král Dabir jeden, král Gader jeden; 14 Král Horma jeden, král Arad jeden; 15 Král Lebna jeden, král Adulam jeden; 16 Král Maceda jeden, král Bethel jeden; 17 Král Tafua jeden, král Chefer jeden; 18 Král Afek jeden, král Sáron jeden; 19 Král Mádon jeden, král Azor jeden; 20 Král Simron Meron jeden, král Achzaf jeden; 21 Král Tanach jeden, král Mageddo jeden; 22 Král Kedes jeden, král Jekonam z Karmelu jeden; 23 Král Dor z krajiny Dor jeden, král z Goim v Galgal jeden; 24 Král Tersa jeden. Všech králů třidceti a jeden.