Jeremiah 39

HOT(i) 1 בשׁנה התשׁעית לצדקיהו מלך יהודה בחדשׁ העשׂרי בא נבוכדראצר מלך בבל וכל חילו אל ירושׁלם ויצרו עליה׃ 2 בעשׁתי עשׂרה שׁנה לצדקיהו בחדשׁ הרביעי בתשׁעה לחדשׁ הבקעה העיר׃ 3 ויבאו כל שׂרי מלך בבל וישׁבו בשׁער התוך נרגל שׂר אצר סמגר נבו שׂר סכים רב סריס נרגל שׂר אצר רב מג וכל שׁארית שׂרי מלך בבל׃ 4 ויהי כאשׁר ראם צדקיהו מלך יהודה וכל אנשׁי המלחמה ויברחו ויצאו לילה מן העיר דרך גן המלך בשׁער בין החמתים ויצא דרך הערבה׃ 5 וירדפו חיל כשׂדים אחריהם וישׂגו את צדקיהו בערבות ירחו ויקחו אתו ויעלהו אל נבוכדראצר מלך בבל רבלתה בארץ חמת וידבר אתו משׁפטים׃ 6 וישׁחט מלך בבל את בני צדקיהו ברבלה לעיניו ואת כל חרי יהודה שׁחט מלך בבל׃ 7 ואת עיני צדקיהו עור ויאסרהו בנחשׁתים לביא אתו בבלה׃ 8 ואת בית המלך ואת בית העם שׂרפו הכשׂדים באשׁ ואת חמות ירושׁלם נתצו׃ 9 ואת יתר העם הנשׁארים בעיר ואת הנפלים אשׁר נפלו עליו ואת יתר העם הנשׁארים הגלה נבוזר אדן רב טבחים בבל׃ 10 ומן העם הדלים אשׁר אין להם מאומה השׁאיר נבוזראדן רב טבחים בארץ יהודה ויתן להם כרמים ויגבים ביום ההוא׃ 11 ויצו נבוכדראצר מלך בבל על ירמיהו ביד נבוזראדן רב טבחים לאמר׃ 12 קחנו ועיניך שׂים עליו ואל תעשׂ לו מאומה רע כי אם כאשׁר ידבר אליך כן עשׂה עמו׃ 13 וישׁלח נבוזראדן רב טבחים ונבושׁזבן רב סריס ונרגל שׂר אצר רב מג וכל רבי מלך בבל׃ 14 וישׁלחו ויקחו את ירמיהו מחצר המטרה ויתנו אתו אל גדליהו בן אחיקם בן שׁפן להוצאהו אל הבית וישׁב בתוך העם׃ 15 ואל ירמיהו היה דבר יהוה בהיתו עצור בחצר המטרה לאמר׃ 16 הלוך ואמרת לעבד מלך הכושׁי לאמר כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל הנני מבי את דברי אל העיר הזאת לרעה ולא לטובה והיו לפניך ביום ההוא׃ 17 והצלתיך ביום ההוא נאם יהוה ולא תנתן ביד האנשׁים אשׁר אתה יגור מפניהם׃ 18 כי מלט אמלטך ובחרב לא תפל והיתה לך נפשׁך לשׁלל כי בטחת בי נאם יהוה׃
Reformed Dating