2 Kings 25:2-7

HOT(i) 2 ותבא העיר במצור עד עשׁתי עשׂרה שׁנה למלך צדקיהו׃ 3 בתשׁעה לחדשׁ ויחזק הרעב בעיר ולא היה לחם לעם הארץ׃ 4 ותבקע העיר וכל אנשׁי המלחמה הלילה דרך שׁער בין החמתים אשׁר על גן המלך וכשׂדים על העיר סביב וילך דרך הערבה׃ 5 וירדפו חיל כשׂדים אחר המלך וישׂגו אתו בערבות ירחו וכל חילו נפצו מעליו׃ 6 ויתפשׂו את המלך ויעלו אתו אל מלך בבל רבלתה וידברו אתו משׁפט׃ 7 ואת בני צדקיהו שׁחטו לעיניו ואת עיני צדקיהו עור ויאסרהו בנחשׁתים ויבאהו בבל׃