Jeremiah 40

HOT(i) 1 הדבר אשׁר היה אל ירמיהו מאת יהוה אחר שׁלח אתו נבוזראדן רב טבחים מן הרמה בקחתו אתו והוא אסור באזקים בתוך כל גלות ירושׁלם ויהודה המגלים בבלה׃ 2 ויקח רב טבחים לירמיהו ויאמר אליו יהוה אלהיך דבר את הרעה הזאת אל המקום הזה׃ 3 ויבא ויעשׂ יהוה כאשׁר דבר כי חטאתם ליהוה ולא שׁמעתם בקולו והיה לכם דבר הזה׃ 4 ועתה הנה פתחתיך היום מן האזקים אשׁר על ידך אם טוב בעיניך לבוא אתי בבל בא ואשׂים את עיני עליך ואם רע בעיניך לבוא אתי בבל חדל ראה כל הארץ לפניך אל טוב ואל הישׁר בעיניך ללכת שׁמה לך׃ 5 ועודנו לא ישׁוב ושׁבה אל גדליה בן אחיקם בן שׁפן אשׁר הפקיד מלך בבל בערי יהודה ושׁב אתו בתוך העם או אל כל הישׁר בעיניך ללכת לך ויתן לו רב טבחים ארחה ומשׂאת וישׁלחהו׃ 6 ויבא ירמיהו אל גדליה בן אחיקם המצפתה וישׁב אתו בתוך העם הנשׁארים בארץ׃ 7 וישׁמעו כל שׂרי החילים אשׁר בשׂדה המה ואנשׁיהם כי הפקיד מלך בבל את גדליהו בן אחיקם בארץ וכי הפקיד אתו אנשׁים ונשׁים וטף ומדלת הארץ מאשׁר לא הגלו בבלה׃ 8 ויבאו אל גדליה המצפתה וישׁמעאל בן נתניהו ויוחנן ויונתן בני קרח ושׂריה בן תנחמת ובני עופי הנטפתי ויזניהו בן המעכתי המה ואנשׁיהם׃ 9 וישׁבע להם גדליהו בן אחיקם בן שׁפן ולאנשׁיהם לאמר אל תיראו מעבוד הכשׂדים שׁבו בארץ ועבדו את מלך בבל וייטב׃ 10 ואני הנני ישׁב במצפה לעמד לפני הכשׂדים אשׁר יבאו אלינו ואתם אספו יין וקיץ ושׁמן ושׂמו בכליכם ושׁבו בעריכם אשׁר תפשׂתם׃ 11 וגם כל היהודים אשׁר במואב ובבני עמון ובאדום ואשׁר בכל הארצות שׁמעו כי נתן מלך בבל שׁארית ליהודה וכי הפקיד עליהם את גדליהו בן אחיקם בן שׁפן׃ 12 וישׁבו כל היהודים מכל המקמות אשׁר נדחו שׁם ויבאו ארץ יהודה אל גדליהו המצפתה ויאספו יין וקיץ הרבה מאד׃ 13 ויוחנן בן קרח וכל שׂרי החילים אשׁר בשׂדה באו אל גדליהו המצפתה׃ 14 ויאמרו אליו הידע תדע כי בעליס מלך בני עמון שׁלח את ישׁמעאל בן נתניה להכתך נפשׁ ולא האמין להם גדליהו בן אחיקם׃ 15 ויוחנן בן קרח אמר אל גדליהו בסתר במצפה לאמר אלכה נא ואכה את ישׁמעאל בן נתניה ואישׁ לא ידע למה יככה נפשׁ ונפצו כל יהודה הנקבצים אליך ואבדה שׁארית יהודה׃ 16 ויאמר גדליהו בן אחיקם אל יוחנן בן קרח אל תעשׂ את הדבר הזה כי שׁקר אתה דבר אל ישׁמעאל׃
Reformed Dating