Esther 2:15

HOT(i) 15 ובהגיע תר אסתר בת אביחיל דד מרדכי אשׁר לקח לו לבת לבוא אל המלך לא בקשׁה דבר כי אם את אשׁר יאמר הגי סריס המלך שׁמר הנשׁים ותהי אסתר נשׂאת חן בעיני כל ראיה׃