Deuteronomy 21:1-9

HOT(i) 1 כי ימצא חלל באדמה אשׁר יהוה אלהיך נתן לך לרשׁתה נפל בשׂדה לא נודע מי הכהו׃ 2 ויצאו זקניך ושׁפטיך ומדדו אל הערים אשׁר סביבת החלל׃ 3 והיה העיר הקרבה אל החלל ולקחו זקני העיר ההוא עגלת בקר אשׁר לא עבד בה אשׁר לא משׁכה בעל׃ 4 והורדו זקני העיר ההוא את העגלה אל נחל איתן אשׁר לא יעבד בו ולא יזרע וערפו שׁם את העגלה בנחל׃ 5 ונגשׁו הכהנים בני לוי כי בם בחר יהוה אלהיך לשׁרתו ולברך בשׁם יהוה ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע׃ 6 וכל זקני העיר ההוא הקרבים אל החלל ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל׃ 7 וענו ואמרו ידינו לא שׁפכה את הדם הזה ועינינו לא ראו׃ 8 כפר לעמך ישׂראל אשׁר פדית יהוה ואל תתן דם נקי בקרב עמך ישׂראל ונכפר להם הדם׃ 9 ואתה תבער הדם הנקי מקרבך כי תעשׂה הישׁר בעיני יהוה׃