1 Chronicles 22

HOT(i) 1 ויאמר דויד זה הוא בית יהוה האלהים וזה מזבח לעלה לישׂראל׃ 2 ויאמר דויד לכנוס את הגרים אשׁר בארץ ישׂראל ויעמד חצבים לחצוב אבני גזית לבנות בית האלהים׃ 3 וברזל לרב למסמרים לדלתות השׁערים ולמחברות הכין דויד ונחשׁת לרב אין משׁקל׃ 4 ועצי ארזים לאין מספר כי הביאו הצידנים והצרים עצי ארזים לרב לדויד׃ 5 ויאמר דויד שׁלמה בני נער ורך והבית לבנות ליהוה להגדיל למעלה לשׁם ולתפארת לכל הארצות אכינה נא לו ויכן דויד לרב לפני מותו׃ 6 ויקרא לשׁלמה בנו ויצוהו לבנות בית ליהוה אלהי ישׂראל׃ 7 ויאמר דויד לשׁלמה בנו אני היה עם לבבי לבנות בית לשׁם יהוה אלהי׃ 8 ויהי עלי דבר יהוה לאמר דם לרב שׁפכת ומלחמות גדלות עשׂית לא תבנה בית לשׁמי כי דמים רבים שׁפכת ארצה לפני׃ 9 הנה בן נולד לך הוא יהיה אישׁ מנוחה והנחותי לו מכל אויביו מסביב כי שׁלמה יהיה שׁמו ושׁלום ושׁקט אתן על ישׂראל בימיו׃ 10 הוא יבנה בית לשׁמי והוא יהיה לי לבן ואני לו לאב והכינותי כסא מלכותו על ישׂראל עד עולם׃ 11 עתה בני יהי יהוה עמך והצלחת ובנית בית יהוה אלהיך כאשׁר דבר עליך׃ 12 אך יתן לך יהוה שׂכל ובינה ויצוך על ישׂראל ולשׁמור את תורת יהוה אלהיך׃ 13 אז תצליח אם תשׁמור לעשׂות את החקים ואת המשׁפטים אשׁר צוה יהוה את משׁה על ישׂראל חזק ואמץ אל תירא ואל תחת׃ 14 והנה בעניי הכינותי לבית יהוה זהב ככרים מאה אלף וכסף אלף אלפים ככרים ולנחשׁת ולברזל אין משׁקל כי לרב היה ועצים ואבנים הכינותי ועליהם תוסיף׃ 15 ועמך לרב עשׂי מלאכה חצבים וחרשׁי אבן ועץ וכל חכם בכל מלאכה׃ 16 לזהב לכסף ולנחשׁת ולברזל אין מספר קום ועשׂה ויהי יהוה עמך׃ 17 ויצו דויד לכל שׂרי ישׂראל לעזר לשׁלמה בנו׃ 18 הלא יהוה אלהיכם עמכם והניח לכם מסביב כי נתן בידי את ישׁבי הארץ ונכבשׁה הארץ לפני יהוה ולפני עמו׃ 19 עתה תנו לבבכם ונפשׁכם לדרושׁ ליהוה אלהיכם וקומו ובנו את מקדשׁ יהוה האלהים להביא את ארון ברית יהוה וכלי קדשׁ האלהים לבית הנבנה לשׁם יהוה׃