Deuteronomy 12:11

HOT(i) 11 והיה המקום אשׁר יבחר יהוה אלהיכם בו לשׁכן שׁמו שׁם שׁמה תביאו את כל אשׁר אנכי מצוה אתכם עולתיכם וזבחיכם מעשׂרתיכם ותרמת ידכם וכל מבחר נדריכם אשׁר תדרו ליהוה׃