1 Chronicles 22

DSV_Strongs(i)
  1 H1732 En David H559 [H8799] zeide H2088 H1931 : Hier H1004 zal het huis H430 Gods H3068 des HEEREN H2088 zijn, en hier H4196 zal het altaar H5930 des brandoffers H3478 voor Israel zijn.
  2 H1732 En David H559 [H8799] zeide H3664 [H8800] , dat men vergaderen zou H1616 de vreemdelingen H834 , die H776 in het land H3478 Israels H5975 [H8686] waren; en hij bestelde H2672 [H8802] steenhouwers H2672 [H8800] , om uit te houwen H68 stenen H1496 , welke men behouwen zou H1004 , om het huis H430 Gods H1129 [H8800] te bouwen.
  3 H1732 En David H3559 [H8689] bereidde H1270 ijzer H7230 in menigte H4548 , tot nagelen H1817 aan de deuren H8179 der poorten H4226 , en tot de samenvoegingen H5178 ; ook koper H7230 in menigte H369 , zonder H4948 gewicht;
  4 H730 H6086 En cederenhout H369 zonder H4557 getal H3588 ; want H6722 de Sidoniers H6876 en de Tyriers H935 [H8689] brachten H1732 tot David H730 H6086 cederenhout H7230 in menigte.
  5 H1732 Want David H559 [H8799] zeide H1121 : Mijn zoon H8010 Salomo H5288 is een jongeling H7390 en teder H1004 ; en het huis H3068 , dat men den HEERE H1129 [H8800] bouwen zal H4605 , zal men ten hoogste H1431 [H8687] groot maken H8034 , tot een Naam H8597 en tot heerlijkheid H3605 in alle H776 landen H4994 ; ik zal hem nu H3559 [H8686] [voorraad] bereiden H3559 [H8686] . Alzo bereidde H1732 David H7230 [voorraad] in menigte H6440 voor H4194 zijn dood.
  6 H7121 [H8799] Toen riep hij H1121 zijn zoon H8010 Salomo H6680 [H8762] , en gebood H3068 hem den HEERE H430 , den God H3478 Israels H1004 , een huis H1129 [H8800] te bouwen.
  7 H1732 En David H559 [H8799] zeide H8010 tot Salomo H1121 : Mijn zoon H589 , wat mij H1961 [H8804] aangaat, het was H5973 in H3824 mijn hart H8034 den Naam H3068 des HEEREN H430 , mijns Gods H1004 , een huis H1129 [H8800] te bouwen;
  8 H1697 Doch het woord H3068 des HEEREN H1961 [H8799] geschiedde H5921 tot H559 [H8800] mij, zeggende H1818 : Gij hebt bloed H7230 in menigte H8210 [H8804] vergoten H1419 , want gij hebt grote H4421 krijgen H6213 [H8804] gevoerd H8034 ; gij zult Mijn Naam H3808 geen H1004 huis H1129 [H8799] bouwen H3588 , dewijl H7227 gij veel H1818 bloeds H776 op de aarde H6440 voor Mijn aangezicht H8210 [H8804] vergoten hebt.
  9 H2009 Zie H1121 , de zoon H3205 [H8737] , die u geboren zal worden H1931 , die H376 zal een man H4496 der rust H1961 [H8799] zijn H5117 [H8689] , want Ik zal hem rust geven H4480 van H3605 al H341 [H8802] zijn vijanden H5439 rondom H4480 henen H3588 ; want H8034 zijn naam H8010 zal Salomo H1961 [H8799] zijn H7965 , en Ik zal vrede H8253 en stilte H5921 over H3478 Israel H5414 [H8799] geven H3117 in zijn dagen.
  10 H1931 Die H8034 zal Mijn Naam H1004 een huis H1129 [H8799] bouwen H1931 , en die H1121 zal Mij tot een zoon H1961 [H8799] zijn H589 , en Ik H1 hem tot een Vader H3678 ; en Ik zal den troon H4438 zijns rijks H5921 over H3478 Israel H3559 [H8689] bevestigen H5704 tot in H5769 eeuwigheid.
  11 H6258 Nu H1121 , mijn zoon H3068 , de HEERE H5973 zal met H1961 H879 u zijn H6743 [H8689] , en gij zult voorspoedig zijn H1004 , en zult het huis H3068 des HEEREN H430 , uws Gods H1129 [H8804] , bouwen H834 , gelijk als H5921 Hij van H1696 [H8765] u gesproken heeft.
  12 H389 Alleenlijk H3068 de HEERE H5414 [H8799] geve H7922 u kloekheid H998 en verstand H6680 [H8762] , en geve u bevel H5921 over H3478 Israel H8104 [H8800] , en dat om te onderhouden H8451 de wet H3068 des HEEREN H430 , uws Gods.
  13 H227 Dan H6743 [H8686] zult gij voorspoedig zijn H518 , als H8104 [H8799] gij waarnemen zult H6213 [H8800] te doen H2706 de inzettingen H4941 en de rechten H834 , die H3068 de HEERE H4872 aan Mozes H6680 [H8765] geboden heeft H5921 over H3478 Israel H2388 [H8798] . Wees sterk H553 [H8798] en heb goeden moed H3372 [H8799] , vrees H408 niet H2865 H0 , en wees H408 niet H2865 [H8735] verslagen!
  14 H2009 Zie H6040 daar, ik heb in mijn verdrukking H1004 voor het huis H3068 des HEEREN H3559 [H8689] bereid H3967 honderd H505 duizend H3603 talenten H2091 gouds H505 , en duizend H505 maal duizend H3603 talenten H3701 zilvers H5178 ; en des kopers H1270 en des ijzers H369 is geen H4948 gewicht H3588 , want H1961 [H8804] het is H7230 er in menigte H6086 ; ik heb ook hout H68 en stenen H3559 [H8689] bereid H3254 H0 ; doe gij H5921 er nog H3254 [H8686] meer bij.
  15 H5973 Ook zijn er bij H7230 u in menigte H4399 , die het werk H6213 [H8802] kunnen doen H2672 [H8802] , houwers H2796 , en werkmeesters H68 in steen H6086 en hout H3605 , en allerlei H2450 wijze lieden H3605 in allerlei H4399 werk.
  16 H2091 Des gouds H3701 , des zilvers H5178 , en des kopers H1270 , en des ijzers H369 is geen H4557 getal H6965 [H8798] ; maak u op H6213 [H8798] , en doe H3068 het, en de HEERE H5973 zal met H1961 [H8799] u zijn.
  17 H6680 [H8762] Ook gebood H1732 David H3605 aan alle H8269 vorsten H3478 van Israel H1121 , dat zij zijn zoon H8010 Salomo H5826 [H8800] helpen zouden, [zeggende]:
  18 H3808 Is niet H3068 de HEERE H430 , uw God H5973 , met H5117 [H8689] ulieden, en heeft u rust gegeven H5439 rondom H4480 henen H3588 ? Want H3427 [H8802] Hij heeft de inwoners H776 des lands H3027 in mijn hand H5414 [H8804] gegeven H776 , en dit land H3533 [H8738] is onderworpen geworden H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN H6440 , en voor het aangezicht H5971 Zijns volks.
  19 H5414 [H8798] Zo begeeft H6258 dan nu H3824 uw hart H5315 en uw ziel H1875 [H8800] , om te zoeken H3068 den HEERE H430 , uw God H6965 [H8798] , en maakt u op H1129 [H8798] , en bouwt H4720 het heiligdom H430 Gods H3068 des HEEREN H727 ; dat men de ark H1285 des verbonds H3068 des HEEREN H6944 en de heilige H3627 vaten H430 Gods H1004 in dit huis H935 [H8687] brenge H8034 , dat den Naam H3068 des HEEREN H1129 [H8737] zal gebouwd worden.