1 Chronicles 23

HOT(i) 1 ודויד זקן ושׂבע ימים וימלך את שׁלמה בנו על ישׂראל׃ 2 ויאסף את כל שׂרי ישׂראל והכהנים והלוים׃ 3 ויספרו הלוים מבן שׁלשׁים שׁנה ומעלה ויהי מספרם לגלגלתם לגברים שׁלשׁים ושׁמונה אלף׃ 4 מאלה לנצח על מלאכת בית יהוה עשׂרים וארבעה אלף ושׁטרים ושׁפטים שׁשׁת אלפים׃ 5 וארבעת אלפים שׁערים וארבעת אלפים מהללים ליהוה בכלים אשׁר עשׂיתי להלל׃ 6 ויחלקם דויד מחלקות לבני לוי לגרשׁון קהת ומררי׃ 7 לגרשׁני לעדן ושׁמעי׃ 8 בני לעדן הראשׁ יחיאל וזתם ויואל שׁלשׁה׃ 9 בני שׁמעי שׁלמות וחזיאל והרן שׁלשׁה אלה ראשׁי האבות ללעדן׃ 10 ובני שׁמעי יחת זינא ויעושׁ ובריעה אלה בני שׁמעי ארבעה׃ 11 ויהי יחת הראשׁ וזיזה השׁני ויעושׁ ובריעה לא הרבו בנים ויהיו לבית אב לפקדה אחת׃ 12 בני קהת עמרם יצהר חברון ועזיאל ארבעה׃ 13 בני עמרם אהרן ומשׁה ויבדל אהרן להקדישׁו קדשׁ קדשׁים הוא ובניו עד עולם להקטיר לפני יהוה לשׁרתו ולברך בשׁמו עד עולם׃ 14 ומשׁה אישׁ האלהים בניו יקראו על שׁבט הלוי׃ 15 בני משׁה גרשׁם ואליעזר׃ 16 בני גרשׁום שׁבואל הראשׁ׃ 17 ויהיו בני אליעזר רחביה הראשׁ ולא היה לאליעזר בנים אחרים ובני רחביה רבו למעלה׃ 18 בני יצהר שׁלמית הראשׁ׃ 19 בני חברון יריהו הראשׁ אמריה השׁני יחזיאל השׁלישׁי ויקמעם הרביעי׃ 20 בני עזיאל מיכה הראשׁ וישׁיה השׁני׃ 21 בני מררי מחלי ומושׁי בני מחלי אלעזר וקישׁ׃ 22 וימת אלעזר ולא היו לו בנים כי אם בנות וישׂאום בני קישׁ אחיהם׃ 23 בני מושׁי מחלי ועדר וירמות שׁלשׁה׃ 24 אלה בני לוי לבית אבתיהם ראשׁי האבות לפקודיהם במספר שׁמות לגלגלתם עשׂה המלאכה לעבדת בית יהוה מבן עשׂרים שׁנה ומעלה׃ 25 כי אמר דויד הניח יהוה אלהי ישׂראל לעמו וישׁכן בירושׁלם עד לעולם׃ 26 וגם ללוים אין לשׂאת את המשׁכן ואת כל כליו לעבדתו׃ 27 כי בדברי דויד האחרנים המה מספר בני לוי מבן עשׂרים שׁנה ולמעלה׃ 28 כי מעמדם ליד בני אהרן לעבדת בית יהוה על החצרות ועל הלשׁכות ועל טהרת לכל קדשׁ ומעשׂה עבדת בית האלהים׃ 29 וללחם המערכת ולסלת למנחה ולרקיקי המצות ולמחבת ולמרבכת ולכל משׂורה ומדה׃ 30 ולעמד בבקר בבקר להדות ולהלל ליהוה וכן לערב׃ 31 ולכל העלות עלות ליהוה לשׁבתות לחדשׁים ולמעדים במספר כמשׁפט עליהם תמיד לפני יהוה׃ 32 ושׁמרו את משׁמרת אהל מועד ואת משׁמרת הקדשׁ ומשׁמרת בני אהרן אחיהם לעבדת בית יהוה׃