Psalms 47:6

CLV(i) 6 Make melody to Elohim, make melody; Make melody to our King, make melody."