Psalms 47:6

Matthew(i) 6 O singe prayses, singe prayses vnto God O singe prayses, singe prayses vnto oure kynge.