Psalms 47:6

JPS_ASV_Byz(i) 6 (47:7) Sing praises to God, sing praises; sing praises unto our King, sing praises.