Psalms 47:6

Geneva(i) 6 Sing prayses to God, sing prayses: sing prayses vnto our King, sing prayses.