Psalms 47:6

ASV(i) 6 Sing praise to God, sing praises: Sing praises unto our King, sing praises.