Romans 10:12

  10:12   3756 ου [3no 1063 γαρ 1For 1510.2.3 εστι 2there is] 1293 διαστολή difference * Ιουδαίου [2of Jew 5037 τε 1both] 2532 και and * Έλληνος Greek; 3588-1063 ο γαρ for the 1473 αυτός same 2962 κύριος Lord 3956 πάντων of all 4147 πλουτών is being rich 1519 εις unto 3956 πάντας all 3588 τους the ones 1941 επικαλουμένους calling upon 1473 αυτόν him.