Numbers 19:14

  19:14   2532 και And 3778 ούτος this is 3588 ο the 3551 νόμος law. 444 άνθρωπος A man, 1437 εάν if 599 αποθάνη he should die 1722 εν in 3614 οικία a house, 3956 πας every 3588 ο   1531 εισπορευόμενος one entering 1519 εις into 3588 την the 3614 οικίαν house, 2532 και and 3745 όσα as many as 1510.2.3 εστίν are 1722 εν in 3588 τη the 3614 οικία house, 169-1510.8.3 ακάθαρτα έσται will be unclean 2033 επτά seven 2250 ημέρας days.