Numbers 11:18

  11:18   2532 και And 3588 τω to the 2992 λαώ people 2046 ερείς you shall say, 48 αγνίσασθε Purify yourselves 1519 εις for 839 άυριον tomorrow! 2532 και and 2068 φάγεσθε you shall eat 2907 κρέα meats, 3754 ότι for 2799 εκλαύσατε you wept 1725 έναντι before 2962 κυρίου the lord, 3004 λέγοντες saying, 5100 τις Who 1473-5595 ημάς ψωμιεί shall feed us 2907 κρέα meats? 3754 ότι for 2570 καλόν [2good 1473 ημίν 3to us 1510.2.3 εστίν 1it was] 1722 εν being in * Αιγύπτω Egypt. 2532 και And 1325-2962 δώσει κύριος the lord shall give 1473 υμίν to you 2907 κρέα meats 2532 και and 2068 φάγεσθε you shall eat.