Matthew 5:19

  5:19   3739 ος Who 1437 εάν ever 3767 ουν then 3089 λύση should untie 1520 μίαν one 3588 των of the 1785 εντολών [3commandments 3778 τούτων 2of these 3588 των   1646 ελαχίστων 1least], 2532 και and 1321 διδάξη shall teach 3779 ούτως [2so 3588 τους   444 ανθρώπους 1men], 1646 ελάχιστος [2least 2564 κληθήσεται 1shall be called] 1722 εν in 3588 τη the 932 βασιλεία kingdom 3588 των of the 3772 ουρανών heavens. 3739-1161 ος δ΄ And who 302 αν ever 4160 ποιήση should do 2532 και and 1321 διδάξη should teach, 3778 ούτος this one 3173 μέγας [2great 2564 κληθήσεται 1shall be called] 1722 εν in 3588 τη the 932 βασιλεία kingdom 3588 των of the 3772 ουρανών heavens.