Matthew 24:17

  24:17   3588 ο The one 1909 επί upon 3588 του the 1430 δώματος roof, 3361-2597 μη καταβαινέτω let him not go down 142 άραί to lift 5100 τι anything 1537 εκ from out of 3588 της   3614-1473 οικίας αυτού his house.