Matthew 24:16

  24:16   5119 τότε Then 3588 οι the ones 1722 εν in 3588 τη   * Ιουδαία Judea, 5343 φευγέτωσαν let them flee 1909 επί unto 3588 τα the 3735 όρη mountains!