Mark 15:27

  15:27   2532 και And 4862 συν with 1473 αυτώ him 4717 σταυρούσι they crucified 1417 δύο two 3027 ληστάς robbers, 1520 ένα one 1537 εκ at 1188 δεξιών his right, 2532 και and 1520 ένα one 1537 εξ at 2176-1473 ευωνύμων αυτού his left.