Luke 20:10

  20:10   2532 και And 1722 εν in 2540 καιρώ the season 649 απέστειλεν he sent 4314 προς to 3588 τους the 1092 γεωργούς growers 1401 δούλον a servant 2443 ίνα that 575 από from 3588 του the 2590 καρπού fruit 3588 του of the 290 αμπελώνος vineyard 1325 δώσιν they might give 1473 αυτώ to him; 3588-1161 οι δε but the 1092 γεωργοί growers 1194 δείραντες having flayed 1473 αυτόν him, 1821 εξαπέστειλαν sent him away 2756 κενόν empty.