Luke 19:5

  19:5   2532 και And 5613 ως as 2064 ήλθεν he came 1909 επί unto 3588 τον the 5117 τόπον place, 308 αναβλέψας having looked up, 3588 ο   * Ιησούς Jesus 1492 είδεν beheld 1473 αυτόν him, 2532 και and 2036 είπε said 4314 προς to 1473 αυτόν him, * Ζακχαίε Zacchaeus, 4692 σπεύσας making haste 2597 κατάβηθι come down! 4594-1063 σήμερον γαρ for today 1722 εν in 3588 τω   3624-1473 οίκω σου your house 1163 δει it is necessary 1473 με for me 3306 μείναι to remain.