Luke 16:11

  16:11   1487 ει If 3767 ούν then 1722 εν in 3588 τω the 94 αδίκω unjust 3126 μαμωνά mammon 4103 πιστοί [2trustworthy 3756-1096 ουκ εγένεσθε 1you were not], 3588 το [4the 228 αληθινόν 5true 5100 τις 1who 1473 υμίν 3to you 4100 πιστεύσει 2will trust]?