Leviticus 5:4

  5:4   3588 η The 5590 ψυχή soul, 3588 η in what 302 αν ever 3660 ομόση he should swear by an oath, 1291 διαστέλλουσα drawing apart 3588 τοις his 5491 χείλεσι lips 2554 κακοποιήσαι to do evil 2228 η or 2573 καλώς [2well 4160 ποιήσαι 1to do] 2596 κατά according to 3956 πάντα all 3745 όσα as much 302 αν as 1291 διαστείλη [3who should draw apart 3588 ο 1the 444 άνθρωπος 2man] 2596 καθ΄ according to 3727 όρκου an oath, 2532 και and 2990 λάθη should be unaware 1473 αυτόν of it, 2532 και and 3778 ούτος this one 1097 γνώ should know 2532 και and 264 αμάρτη should sin 1520-5100 εν τι any one 3778 τούτων of these things --