Leviticus 15:23

  15:23   1437-1161 εάν δε And if 1722 εν [2in 3588 τη   2845-1473 κοίτη αυτής 3her bed 1510.6 ούσης 1being], 2228 η or 1909 επί upon 3588 του the 4632 σκεύους item 3739 ου of which 302 αν ever 1473 αυτή she 2523 καθίση should sit 1909 επ΄ upon 1473 αυτώ it, 1722 εν in 3588 τω   680-1473 άπτεσθαι αυτόν its touching 1473 αυτής her, 169-1510.8.3 ακάθαρτος έσται it shall be unclean 2193 έως until 2073 εσπέρας evening.