Joshua 6:17

  6:17   2532 και And 1510.8.3 έσται [3will be 3588 η 1the 4172 πόλις 2city] 331 ανάθεμα an offering for consumption, 1473 αυτή it 2532 και and 3956 πάντα all 3745 όσα as much as 1510.2.3 εστίν is 1722 εν in 1473 αυτή it, 3588 τω to the 2962 κυρίω lord 3588 των of the 1411 δυνάμεων forces. 4133 πλην Except * Ραάβ Rahab 3588 την the 4204 πόρνην harlot -- 4046 περιποιήσασθε protect 1473 αυτήν her, 2532 και and 3956 πάντα all 3745 όσα as much as 1510.2.3 εστίν is 1473 αυτής of hers 1722 εν in 3588 τω the 3624 οίκω house! 3754 ότι for 2928 έκρυψεν she hid 3588 τους the 32 αγγέλους messengers 3739 ους whom 649 απεστείλαμεν we sent.