Joshua 22:27

  22:27   235 αλλ΄ but 2443 ίνα that 1510.3 η [2might be 3142-3778 μαρτύριον τούτο 1this testimony] 303.1 αναμέσον between 1473 ημών us 2532 και and 303.1 αναμέσον between 1473 υμών you, 2532 και and 303.1 αναμέσον between 3588 των   1074-1473 γενεών ημών our generations 3326 μεθ΄ after 1473 ημάς us, 3588 του   3000 λατρεύειν to serve 3588 την the 2999 λατρείαν service 2962 κυρίου of the lord 1726 εναντίον before 1473 αυτού him 1722 εν in 3588 τοις   2593.2-1473 καρπώμασιν ημών our yield offerings, 2532 και and 1722 εν in 3588 ταις   2378-1473 θυσίαις ημών our sacrifices, 2532 και and 1722 εν in 3588 ταις the 2378 θυσίαις sacrifices 3588 των   4992-1473 σωτηρίων ημών of our deliverances; 2532 και and so that 3756-2046 ουκ ερούσι [2shall not say 3588 τα   5043-1473 τέκνα υμών 1your children] 839 αύριον tomorrow 3588 τοις to 5043-1473 τέκνοις ημών our children, 3756-1510.2.3 ουκ έστιν There is no 1473-3310 υμίν μερίς portion to you 2962 κυρίου of the lord.