John 4:11

  4:11   3004 λέγει [3says 1473 αυτώ 4to him 3588 η 1The 1135 γυνή 2woman], 2962 κύριε O master, 3777 ούτε neither 502 άντλημα a bucket 2192 έχεις do you have, 2532 και and 3588 το the 5421 φρέαρ well 1510.2.3 εστί is 901 βαθύ deep; 4159 πόθεν from what place 3767 ούν then 2192 έχεις have you 3588 το the 5204 ύδωρ [2water 3588 το   2198 ζων 1living]?