John 11:32

  11:32   3588 η   3767 ούν Then * Μαρία Mary 5613 ως as 2064 ήλθεν she came 3699 όπου where 1510.7.3-3588-* ην ο Ιησούς Jesus was, 1492 ιδούσα seeing 1473 αυτόν him, 4098 έπεσεν fell 1519 εις unto 3588 τους   4228-1473 πόδας αυτού his feet, 3004 λέγουσα saying 1473 αυτώ to him, 2962 κύριε O Lord, 1487 ει if 1510.3 ης you might have been 5602 ώδε here, 3756-302 ουκ αν [3would not have 599 απέθανέ 4died 1473 μου 1my 3588 ο   80 αδελφός 2brother].