Job 1:13

  1:13   2532 και And 1510.7.3 ην it was 5613 ως on 3588 η   2250-3778 ημέρα αύτη this day 3588 οι the 5207 υιοί sons * Ιωβ of Job 2532 και and 3588 αι   2364-1473 θυγατέρες αυτού his daughters 4095 έπινον were drinking 3631 οίνον wine 1722 εν in 3588 τη the 3614 οικία house 3588 του   80 αδελφού [3brother 1473 αυτών 1of their 3588 του   4245 πρεσβυτέρου 2elder].