Job 1:12

  1:12   5119 τότε Then 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 2962 κύριος 2 lord] 3588 τω to the 1228 διαβόλω devil, 2400 ιδού Behold, 3956 πάντα all 3745 όσα as much as 1510.2.3 εστίν is 1473 αυτώ his 1325 δίδωμι I put 1722 εν into 3588 τη   5495-1473 χειρί σου your hand; 235 αλλ΄ but 1473 αυτού he himself 3361 μη you shall not 680 άψη touch. 2532 και And 1831 εξήλθεν [3went forth 3588 ο 1the 1228 διάβολος 2devil] 3844 παρά from 3588 του the 2962 κυρίου lord.