Jeremiah 52:6

  52:6   1722 εν In 3376 μηνί [3month 3588 τω 1the 5067 τετάρτω 2fourth], 1766 εννάτη the ninth 3588 του of the 3376 μηνός month, 2532 και even 4732 εστερεώθη [3was solidified 3588 ο 1the 3042 λιμός 2famine] 1722 εν in 3588 τη the 4172 πόλει city, 2532 και and 3756-1510.7.6 ουκ ήσαν there were no 740 άρτοι bread loaves 3588 τω to the 2992 λαώ people 3588 της of the 1093 γης land.