Isaiah 6:5

  6:5   2532 και And 2036 είπον I said, 5599 ω O, 5007.1-1473 τάλας εγώ I am miserable, 3754 ότι for 2660 κατανένυγμαι I am vexed, 3754 ότι for 444 άνθρωπος [2a man 1510.6 ων 1being] 2532 και and 169 ακάθαρτα [2unclean 5491 χείλη 3lips 2192 έχων 1having] 1722 εν in 3319 μέσω the midst 2992 λαού of a people 169 ακάθαρτα [2unclean 5491 χείλη 3lips 2192 έχοντος 1having] 1473 εγώ I 3611 οικώ live in. 2532 και And 3588 τον the 935 βασιλέα king, 2962 κύριον the lord 4519 σαβαώθ of Hosts, 1492 είδον I beheld 3588 τοις with 3788-1473 οφθαλμοίς μου my eyes.