Hebrews 11:15

  11:15   2532 και And 1487 ει if 3303 μεν indeed, 1565 εκείνης those 3421 εμνημόνευον remembering 575 αφ΄ from 3739 ης where 1831 εξήλθον they came forth, 2192 είχον they had 302 αν even 2540 καιρόν time 344 ανακάμψαι to return.