Genesis 41:40

  41:40   1473 συ You 1510.8.2 έση will be 1909 επί over 3588 τω   3624-1473 οίκω μου my house, 2532 και and 1909 επί by 3588 τω   4750-1473 στόματί σου your mouth 5219 υπακούσεται [3shall obey 3956 πας 1all 3588 ο   2992-1473 λαός μου 2my people]. 4133 πλην Except for 3588 τον the 2362 θρόνον throne -- 5242 υπερέξω [2will excel 1473 σου 3you 1473 εγώ 1I].