Genesis 31:42

  31:42   1508 ει μη Unless 3588 ο the 2316 θεός God 3588 του   3962-1473 πατρός μου of my father * Αβραάμ Abraham, 2532 και and 3588 ο the 5401 φόβος fear * Ισαάκ of Isaac 1510.7.3 ην was 1473 μοι with me, 3568 νυν now 302 αν then would 2756-1473 κενόν με [2me empty 1821 εξαπέστειλας 1you have sent]. 3588 την   5014-1473 ταπείνωσίν μου My humiliation 2532 και and 3588 το the 2873 κοπον toil 3588 των   5495-1473 χειρών μου of my hands 1492-3588-2316 είδεν ο θεός God saw, 2532 και and 1651 ήλεγξέ he reproved 1473 σε you 5504 χθες yesterday.