Genesis 29:2

  29:2   2532 και And 3708 ορά he saw, 2532 και and 2400 ιδού behold, 5421 φρέαρ there was a well 1722 εν in 3588 τω the 3977.1 πεδίω plain. 1510.7.6-1161 ήσαν δε And there were 1563 εκεί there 5140 τρία three 4168 ποίμνια flocks 4263 προβάτων of sheep 373 αναπαυόμενα resting 1909 επ΄ near 1473 αυτού it, 1537-1063 εκ γαρ for from out of 3588 του   5421-1565 φρέατος εκείνου that well 4222 επότιζον they watered 3588 τα the 4168 ποίμνια flocks. 3037 λίθος [4stone 1161 δε 1And 1510.7.3 ην 2there was 3173 μέγας 3a great] 1909 επί upon 3588 τω the 4750 στόματι mouth 3588 του of the 5421 φρέατος well.