Ezekiel 2:8

  2:8   2532 και And 1473 συ you, 5207 υιέ O son 444 ανθρώπου of man, 191 άκουε hearken 3588 του to the one 2980 λαλούντος speaking 4314 προς to 1473 σε you! 3361-1096 μη γίνου Be not 3893 παραπικραίνων rebellious 2531 καθώς as 3588 ο the 3624 οίκος [2house 3588 ο   3893 παραπικραίνων 1rebellious]! 5462.2 χάνε Gape wide 3588 το   4750-1473 στόμα σου your mouth, 2532 και and 2068 φάγε eat 3739 α what 1473 εγώ I 1325 δίδωμί give 1473 σοι to you!