Ezekiel 24:25

  24:25   2532 και And 1473 συ you, 5207 υιέ O son 444 ανθρώπου of man, 3780 ουχί shall it not be 1722 εν in 3588 τη the 2250 ημέρα day 3752 όταν whenever 2983 λαμβάνω I take 3588 την   2479-1473 ισχύν αυτών their strength 3844 παρ΄ from 1473 αυτών them, 3588 την the 1884.2 έπαρσιν haughtiness 3588 της   2746-1473 καυχήσεως αυτών of their boasting, 3588 τα the 1937.1 επιθυμήματα desirable things 3588 των   3788-1473 οφθαλμών αυτών of their eyes, 2532 και and 3588 την the 1884.2 έπαρσιν haughtiness 3588 της   5590-1473 ψυχής αυτών of their soul, 5207-1473 υιούς αυτών their sons, 2532 και and 2364-1473 θυγατέρας αυτών their daughters,