Ezekiel 23:31

  23:31   1722 εν [2in 3588 τη 3the 3598 οδώ 4way 3588 της   79-1473 αδελφής σου 5of your sister 4198 επορεύθης 1You went]; 2532 και and 1325 δώσω I will put 3588 το   4221-1473 ποτήριον αυτής her cup 1519 εις into 3588 τας   5495 χείράς σου your hands.