Ezekiel 18:11

  18:11   1722 εν [2in 3588 τη 3the 3598 οδώ 4way 3588 του   3962 πατρός 7father 1473 αυτού 5of his 3588 του   1342 δικαίου 6just 3756-4198 ουκ επορεύθη 1he went not], 235 αλλα but 2532 και also 1909 επί upon 3588 των the 3735 ορέων mountains 2068 έφαγε he ate to idols, 2532 και and 3588 την the 1135 γυναίκα wife 3588 του   4139-1473 πλησίον αυτού of his neighbor 3392 εμίανε he defiled,